Krajowa Sekcja Nauki National Science Section
ul. Waryńskiego 12. pok. A221
00-631 Warszawa

Rekomendacja
Prezydium Rady KSN NSZZ „Solidarność”
z dnia 10 grudnia 2011 r.
Zgodnie z § 6 pkt. 1 podpunkt 10 Regulaminu KSN NSZZ „Solidarność” do zakresu działalności Rady Sekcji należy podejmowanie wszelkich działań dla dobra nauki i edukacji wyższej oraz członków Sekcji, a w szczególności negocjowanie umów zbiorowych z rządem z upoważnienia Komisji Krajowej. W związku z powyższym Prezydium Rady KSN stosownie do art. 7.1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz postanowienia czwartego pkt 2 Porozumienia Rady Ministrów i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w sprawie reguł postępowania przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych między administracja państwową a NSZZ „Solidarność” rekomenduje Radzie podjecie uchwały o wejściu w spór zbiorowy z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z powodu ignorowania przez nią wezwań do podjęcia rokowań nad Ponad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, a tym samym nieuwzględnienia żądań zgłoszonych w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym z dnia 4 czerwca 2011 r. zgłoszonym w wystąpieniu do Minister dnia 28 czerwca 2011 r.
Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”
Edward Malec